Allekirjoita vesijettiharjoitusrataa koskeva muistutus keskiviikkoon mennessä!

Facebooktwittermail

Joensuun Jetteilijät ry on jättänyt Liperin kunnalle hakemuksen vesijettiradan perustamiseksi Pyhäselän järvelle. Rata sijoittuisi Mattisenlahden ja Lautasuonlahden väliselle vesialueelle. Ekoalueen kyläyhdistys ry. on tehnyt asiasta muistutuksen, joka on luettavissa tämän tekstin alla.

Mattisenlahti-Puromäki alueen asukkaat ja muut asianosaiset voivat osallistua muistutukseen lähettämällä sähköpostitse tietonsa eli nimen ja asuinkylän tai kesäasuntokylän osoitteeseen: eliskaeekajakimmo@gmail.com. Nimet liitetään muistutuksen allekirjoituksiin. Vaihtoehtoisesti voit käydä allekirjoittamassa muistutuksen Kainulaisessa Kaskesniementie 23 C tiistaina 7.2. klo 15 – 20 välisenä aikana.

Koska muistutus on lähetetettävä eteenpäin Liperin kuntaan perjantaihin 10.2.2017 mennessä, sähköpostiosallistumiset pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 8.2.2017 klo 12 mennessä.

 


MUISTUTUS KOSKIEN JOENSUUN JETTEILIJÄT RY:N TOIMILUPAHAKEMUSTA VESIJETTIRADAN PERUSTAMISESTA

Ekoalueen kyläyhdistys ry vastustaa Joensuun Jetteilijät ry:n aikomusta rakentaa harjoittelurata Lautasuon – Mattisenlahden alueelle. Katsomme, ettei Elinympäristölautakunnan lupajaoston tulee myöntää hakijalle lupaa radan rakentamiselle. Yhdistyksen mielestä toiminta aiheuttaisi kohtuutonta haittaa alueen vakituiselle ja vapaa-ajan asutukselle sekä alueen erittäin herkälle luonnolle. Lisäksi yhdistys katsoo, ettei toiminnan mahdollisesti aiheuttamia haittoja ole arvioitu riittävällä tasolla, vesialueen omistaja ei ole käsitellyt suostumuksen antamista eikä alueella asuvien kantaa ole kysytty.

Yhdistyksen mielestä pitkäkestoinen, kovaääninen ja nopeavauhtinen moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla ajelu rannan läheisyydessä ja matalilla vesialueilla häiritsee koko järvialueen vesiluontoa, vesilintujen (joukossa lukuisia harvinaisia lajeja) pesimärauhaa, kalastusta ja vakituisten asukkaiden kotirauhaa.

Seuraavassa yhdistyksen mielestä tärkeät ja huomioitavat asiat, jotka Elinympäristölautakunnan lupajaoston tulee ottaa huomioon toimilupahakemusta käsiteltäessä:

Linnusto

Lautasuon-Mattisenlahden ranta-alue on linnustoltaan poikkeuksellisen arvokas ja se kuuluu FINBA-alueisiin (kansallisesti merkittävät lintualueet). Alue sijaitsee kahden luonnonsuojelualueen välissä (Mattisenlahti ja Natura) ja lisäksi Höytiäisen kanavan linnustonsuojelualue on lähellä. Lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiseen SPA-alueeseen eli suojelualueeseen kuuluu Mattisenlahti (lähde : Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Natura-arvioinnin tarvehankinta, ehdotus 26.1.2015). Vesijettien melu häiritsee merkittävästi lintujen pesintää, ruokailua sekä liikkumista suojelualueiden välillä. Ranta-alue on lukuisten vesilintulajien pesintä- ja ruokailupaikka sekä muuttolintujen levähdyspaikka syksyisin ja keväisin. Vesilintujen pesimäaika alkaa huhtikuun puolessa välissä ja jatkuu elokuun puoleen väliin saakka ja jollain lajeilla jopa elokuun loppuun asti. Pirkanmaan ELY-keskuksen antaman ohjeistuksen mukaan kurjen, kaulushaikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 15.4. – 31.8.

Alueella elää useita lintudirektiivin liitteen I lajeja, kuten helmipöllö (Aegolius funereus), kaakkuri (Gavia stellata), kalatiira (Sterna hirundo), kapustarinta (Pluvialis apricaria), kaulushaikara (Botaurus stellaris), kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus), laulujoutsen (Cygnus cygnus), liro (Tringa glareola), luhtahuitti (Porzana porzana), mehiläishaukka (Pernis apivorus), mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), peltosirkku (Emberiza hortulana), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), pohjantikka (Picoides tridactylus), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), sinirinta (Luscinia svecica svecica), sinisuohaukka (Circus cyaneus), suokukko (Philomachus pugnax), suopöllö (Asio flammeus), uivelo (Mergus albellus), vesipääsky (Phalaropus lobatus). Mikäli alueella ei ole tehty lähiaikoina linnusto arviointia, se voisi olla paikallaan vaatia uusittavaksi.

Pysyvä ranta-asuminen

Vesijettiradan äänet kantautuvat suuren selän rannalla erittäin selvästi vähentäen ranta-alueen vakituisten asukkaiden asumisviihtyvyyttä sekä aiheuttaen vakituisille asukkaille sekä mökkiläisille (vapaa-ajan asukkaille) meluhaittaa ja päästökuormitusta. Vesi johtaa ääntä jopa 1500 metriä sekunnissa, ja etenkin tyynellä järvellä melu kantautuu useita kilometrejä, joten radan meluhaitta olisi merkittävä ja koskisi laajaa asuinaluetta. Radan haittojen läheisyydessä on lähes 100 vakituista asuntoa ja kesäasuntoa. Lehtorantaan suunniteltu uusi asutusalue tulee lisäämään huomattavasti häiriöstä kärsiviä.

Lisäksi jos vesijettirata rakennettaisiin, melua tulisi sekä siitä että toisella puolella sijaitsevalta moottoriradalta sekä valtatieltä. Alueen asukkaat olisivat näin ollen useiden meluhaittojen ristitulessa. Kesäinen jatkuva meluhaitta myös alentaa alueen houkuttelevuutta ja laskee kiinteistöjen arvoa.

Kalastus

Vesijettiajelu aiheuttaa huomattavaa haittaa alueen kalastukselle. Alue on harrastuskalastajien suuressa suosiossa järven pohjan muodon takia. Täällä kalastetaan mm. verkoilla, katiskoilla ja rysillä. Vesijettiajelu häiritsee paitsi kalastusta sinänsä, myös esimerkiksi kalojen kutemista. Käytännössä harjoitteluun varatulla alueella ei voi kalastaa lainkaan seisovilla pyydyksillä silloin kun alue on Joensuun Jettelilijät ry:n käytössä. Myöskään heittokalastus ja vetouistelu tai yleiskalastusoikeuksin tapahtuva kalastus (onginta, pilkintä veneestä ja kalastus yhdellä vavalla) ei ole mahdollista. On kohtuutonta varata noin iso alue vain yhden harrastajaryhmän käyttöön muiden, esim. osakkaiden ja ranta-asukkaiden sekä jokamiehen oikeuksin aluetta käyttävien kustannuksella. Mikäli lupa päätetään myöntää, tulee vesialueen omistajalle maksaa käypä arvo kalastuksen estymisestä alueella sekä korvaus käyttöoikeudesta toisen alueeseen.

Muu virkistyskäyttö

Meluisa huviajelu haittaa myös järven muuta virkistyskäyttöä: alueen lähellä sijaitsee esimerkiksi kyläyhdistyksen ylläpitämä lasten ja lapsiperheiden suosiossa oleva uimaranta, jonka uimarauhaa vesijettiajelu häiritsisi. Vesijeteillä ajelu aiheuttaa myös päästöjä ilmaan ja veteen, mikä häiritsee uimareita ja veneilijöitä. Se voi aiheuttaa myös vaaratilanteita muille vesillä liikkuville.

Vesiluonto

Meluisa huviajelu vesijeteillä aiheuttaa myös poikkeuksellisen matalalla rannalla ravinteiden kumpuamista pohjasta ja sen seurauksena järven rehevöitymistä ja muuta veden laadun heikkenemistä esimerkiksi sinilevän lisääntymisen muodossa. Mahdollinen veden samentuma pitää aina sisällään ravinteita ja lisää näin veden rehevöitymistä ja heikentää virkistysarvoa.

Haitta-arvioinnit puuttuvat

Hakemuksesta puuttuvat haitta-arvioinnit linnustolle, luonnolle sekä meluhaitan arviointi. Nämä selvitykset tulisi tehdä ennen kuin hakemusta voidaan viedä eteenpäin. Vesijettiajelu on kielletty esimerkiksi Joensuussa, koska ranta-asukkaat ovat kokeneet meluhaitat merkittävästi häiritsevinä. Saamiemme tietojen mukaan vesijettien käyttö on kielletty myös Marjalassa, joten hakemuksen perusteella jää epäselväksi, mistä vesijettiharrastajat aikovat kulkea radalleen.

Vesialueen osakaskunnan kanta hankkeeseen.

On huomattava, että vesialueen osakaskunta on vesialueen omistaja. Koska kyseessä on laajamittainen toiminta, mikä rajoittaa omistajan oikeutta käyttää omistamaansa vesialuetta, tulee asia käsitellä osakaskunnan kokouksessa. Selvää on, ettei hakijalla ole vesialueen omistajan suostumusta harjoitusradan perustamiseen. Tämän vuoksi katsomme, ettei lautakunnan tule ottaa lupahakemusta edes käsittelyyn, koska hakijalla ei ole vesialueen omistajan suostumusta radan perustamiseen. Omistajan suostumus hankkeen käynnistämiseen on ensisijainen vaade hankkeen etenemiselle.

Vesialueen osakaskunnan kokous on tulossa myöhemmin keväällä ja osakaskunnan kokouksen päätöksestä on 60 vrk:n valitusaika, jonka jälkeen kokouksen päätökset ovat lainvoimaisia. Katsomme, ettei lautakunnan kannata käyttää aikaa eikä energiaa asian käsittelyyn ennen kuin asiasta on olemassa osakaskunnan lainvoimainen päätös. Lautakunta voi tietenkin velvoittaa hakijan tekemään edellä mainitut puuttuvat luontoarvo-, linnusto- ja meluselvitykset kunnes perusasia eli omistajan suostumus hankkeelle on saatu

Näillä perusteilla Ekoalueen kyläyhdistys ry esittää, ettei Liperin kunnan Elinympäristölautakunnan lupajaoston tulee myöntää Joensuun Jetteilijät ry:lle toimilupaa. Yhdistys katsoo, ettei lupaa tule myöntää sen aiheuttamien haittojen vuoksi, lupahakemusta puuttuvien selvitysten vuoksi ja koska toimijalla ei ole tarvitsemaansa lupaa vesialueen omistajalta. Lupajaoston tulee myös arvioida, onko hanke sellainen, että jaoston toimivalta riittää toimintaluvan myöntämiseen. Ekoalueen kyläyhdistys ry:n mielestä tulee selvittää, onko hanke kokonaisuudessaan sellainen (laajoine ympäristövaikutuksineen), että sille tulisi hakea vesilain mukainen toimenpidelupa aluehallintovirastosta.

Kunnioittaen Ekoalueen kyläyhdistys ry